Bàner

Recerca

La recerca de grup MedRecover se centra a proporcionar dades de referència espacio-temporals que permetin avaluar els efectes derivats del canvi global, principalment a les comunitats bentòniques mediterrànies. Aquestes dades de referència són utilitzades per avaluar l’impacte, les conseqüències i la possible recuperació de les poblacions i de les comunitats afectades per les fortes pertorbacions associades al canvi global. Igualment les dades de referència són bàsiques per al desenvolupament d’eines predictives per explorar les trajectòries futures de les comunitats afectades.

Problemes de conservació

Cada cop és més evident que els ecosistemes terrestres i marins són fortament afectats pel canvi global. A l’àmbit marítim, les principals pertorbacions associades al canvi global són la sobrepesca, la contaminació, la destrucció d’hàbitats, la introducció d’espècies invasores i, més recentment, l’escalfament global. Els hàbitats litorals estan considerats de gran interès i importància, ja que acullen una biodiversitat biològica alta, es troben entre els sistemes més productius del món i presenten una alta pressió antropogènica. La pèrdua de biodiversitats està limitant la capacitat de l’oceà a proveir serveis ecològics, com són el subministrament d’aliment, la conservació de la qualitat de l’aigua o de lleure.

Llegiu-ne més: Problemes de conservació

Objectius de recerca

Les accions de recerca del Grup Medrecover estan dirigides a obtenir informació sobre les conseqüències del canvi global en els ecosistemes marins. Això implica identificar i caracteritzar els impactes sobre la biodiversitat marina, però també desenvolupar diferents eines que permetin preveure canvis futurs i proposar mesures de restauració de les comunitats marines. Per assolir aquests objectius, MedRecover ha adoptat una aproximació multidisciplinària capaç d’integrar diferents nivells d’organització biològica, d’individus a comunitats, així com escales de temps i espai rellevants en aquesta problemàtica.

Llegiu-ne més: Objectius de recerca

Models biològics

L’objectiu general de Medrecover és contribuir a la conservació dels ecosistemes bentònics marins litorals i focalitzar la nostra recerca en l’estudi de les principals comunitats i espècies de fons rocosos de la Mediterrània.

Els nostres estudis se centren en les comunitats d’algues fotòfiles, d’algues esciòfiles i del coral·ligen, que malgrat les diferències que presenten comparteixen una mateixa problemàtica: l’increment de les pertorbacions lligades a les activitats de l’home. Entendre el funcionament d’aquestes comunitats, així com avaluar els principals impactes que les afecten, és clau perquè es conservin. Donada la complexitat de fer estudis a nivell de comunitat, la nostra recerca també s’ha focalitzat en l’estudi d’espècies models que són clau des d’un punt de vista ecològic i patrimonial. Aquestes espècies ens serveixen de model per explorar l’efecte de les pertorbacions i els canvis a nivell de la comunitat.

Llegiu-ne més: Models biològics

Principals zones d’estudi

El grup MedRecover treballa en diverses reserves marines i en àrees adjacents al llarg del litoral mediterrani, principalment a Espanya i Franca. L’elecció de les reserves com a zones d’estudi està plenament justificada per ser una de les principals eines per a la biologia de la conservació. Les reserves són una referència molt valuosa de com són i com funcionen els ecosistemes marins sense l’acció de l’home. A més, la regulació de les activitats al seu interior permet crear dissenys adaptats a l’estudi dels efectes de diferents tipus de pertorbacions així com també avaluar l’efectivitat de les mesures de gestió adoptades per fer-hi front. Finalment, les activitats MedRecover es reparteixen en reserves sotmeses a condicions ambientals contrastades (i. e. condicions climàtiques gradient nord vs. sud i continent vs. illes) i/o que han patit l’efecte diferencial de fortes pertorbacions (i. e. mortalitats massives, espècies invasores), fet que permet fer estudis comparatius per formular hipòtesis sobre l’evolució futura dels ecosistemes i avaluar els impactes a escales espacials rarament abordades.

Llegiu-ne més: Principals zones d’estudi